Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

prowadzonego

pod adresem http://suplefit.pl

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem http://suplefit.pl (zwany dalej: Sklep

internetowy sklep zielarnia ), jest prowadzony przez marek wiercigroch suplefit, NIP: [6312458829] , (

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) adres pocztowy: 44-100 gliwice wrocławska 4-6

2) numer telefonu i/lub faksu: tel.: [327186288 ] ;

3) adres poczty elektronicznej: [biuro@suplefit.pl  ] .

1.4. Regulamin sklepu internetowego [suplefit.pl] umieszczony jest nieprzerwanie na

stronie internetowej [suplefit.pl] w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie,

odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed

zawarciem umowy.

§ 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego,

2.2. Usługodawca/Sprzedawca – marek wiercigroch suplefit, NIP: [6312458829]

2.3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem http://suplefit.pl

przez marek wiercigroch suplefit]

2.4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),

2.5. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem

umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu

art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144,

poz. 1204),

2.7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą

prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje

dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi

elektronicznej,

2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży

Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w

ramach sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(Dz.U. 2014 poz. 827).

2.10. Rabat 10% przyznaje się na pierwsze zakupy powyżej 150zł na produkty nie przecenione przy zapisaniu do newsletteru.

§ 3

 

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają

podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej

są wyraźnie zaznaczone.

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu , jak również opisy

towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu

 

Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one

dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym [sklep zielarnia] kodów rabatowych

upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody

rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym [sklep zielarnia] konieczna jest

akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym [suplefit]

konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie

stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne

wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji

przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera,

Safari dla systemu OS X, itd.

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD),

która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu

jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również

urządzeniach mobilnych.

3.7. Strona Sklepu internetowego [suplefit.pl] posiada certyfikat SSL – bezpieczny

protokół szyfrowania komunikacji.

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym [suplefit.pl] można dokonywać poprzez

wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych

danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu

komórkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie

informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się

poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na

adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do

realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez

udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie

stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym

mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym [sklep zielarnia] jest możliwe 24

godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 5 Sposób płatności i termin płatności

5.1. W sklepie [sklep zielarnia] istnieje możliwość płatności w jeden z następujących

sposobów:

- przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

- płatność za pobraniem,

- płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

- za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer

rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania

wpłaty na rachunku bankowym sklepu [suplefit.pl] zamówienie jest przekazywane do

realizacji.

5.3. Sklep internetowy [suplefit.pl] umożliwia realizację płatności za pomocą systemu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ratalnego oraz leasingowego Comperia + Siemens SimplyLeasy.

Szczegółowe informacje o podmiotach realizujących przedmiotową usługę dostępne są na

stronie [suplefit.pl] .

5.4. Sklep internetowy [suplefit.pl] umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem

następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

- Tpay.com

- DotPay

- PayU

- Paypal

- Przelewy24

- Systemy leasingu i ratalne Comperia + Siemens SimplyLeasy

5.5. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej

wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia sprzedaży.

5.6. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania

płatności przy odbiorze przesyłki.

§ 6 Dostawa

6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych

[suplefit.pl] wynosi od 48 godzin do 14 dni roboczych . Sprzedawca dołoży wszelkich

starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie

internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie,

Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

- DHL Parcel

- UPS

- GLS

- Kurier InPost

- Kurier DPD

- Paczka w RUCHu

- Poczta Polska

- GEIS

- InPost Paczkomaty

6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym

fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.5. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy

[sklep zielarnia] . W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu

towaru.

6.6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane

na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

6.7. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa

Klient.

6.8. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej

pory towar staje się własnością Klienta.

§ 7 Odstąpienie do umowy

7.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem

przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od

daty wydania mu towaru bez podania przyczyny

 

 

 

 

 

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym,

Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o

odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać

wysłane pocztą na adres: [suplefit.pl] ; może to także zrobić drogą elektroniczną za

pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy

sprzedawcy [biuro@suplefit.pl] . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed

jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt.

7.1 nie wywołuje skutków prawnych.

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego

Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji

dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji

elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

7.4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą

elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy,

Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od

umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o

prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

7.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji

dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż

najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z

30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca.

7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego

uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2

ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument

ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie

później

niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w

przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez

niego lub osobę przez niego upoważnioną.

7.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające

poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia

przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w

tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez

Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu

zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie

będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do

umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r.

poz. 683).

7.12. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego

regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej

umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru

 

 

 

 

 

8 Reklamacje

8.1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada

wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:

1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 22 1 § 1 Kodeksu cywilnego) – złożyć

Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,

2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za

wady.

8.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub

w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać

informacje o tym fakcie listownie na adres [suplefit.pl] lub poprzez e-mail na adres

[biuro@suplefit.pl] . W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada,

oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady,

żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast.

Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter

zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

8.3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca

uznał reklamację za uzasadnioną.

8.4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu

postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie

sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej

http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów

Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest

bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z

pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia

skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§9 Zasady publikowania opinii

9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim

miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z

zachowaniem zasad poprawnej polszczyzny.

9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej

odpowiedzialności za ich treść.

9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów

prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi

umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym [suplefit.pl] .

9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia

czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia

narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe,

narusza prawa autorskie itd.

§ 10 Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu

 

 

 

 

 

internetowego [sklep zielarnia] , dostępnego na stronie [adres_domeny] .

§ 11 Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w

niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim

terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania

określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo

powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia powiadomienia.

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu

internetowego ABC zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze

bezprawnym.

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach

konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym [suplefit.pl .

11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem [10.10.19] .