Odstąpienie od umowy

7 Odstąpienie do umowy

7.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem

przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od

daty wydania mu towaru bez podania przyczyny

 

 

 

 

 

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym,

Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o

odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać

wysłane pocztą na adres: [adres_sklepu] ; może to także zrobić drogą elektroniczną za

pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy

sprzedawcy [adres_email] . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed

jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt.

7.1 nie wywołuje skutków prawnych.

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego

Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji

dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji

elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

7.4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą

elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy,

Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od

umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o

prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

7.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji

dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż

najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z

30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca.

7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego

uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2

ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument

ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie

później

niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w

przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez

niego lub osobę przez niego upoważnioną.

7.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające

poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia

przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w

tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez

Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu

zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie

będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do

umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r.

poz. 683).

7.12. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego

regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej

umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru